Bible Studies

christ-bw

حیات جاودان در مسیح – Bible Studies

عيسی بر روی صليب فرياد زد
” خدایا ، اينان را ببخش زيرا نمی دانند چه می كنند“.
وای!!!  چه قدرتی در يک شخص می تواند باعث شود كه دارای چنين بخششی باشد؟

كتاب مقدس می فرمايد ”در او هيچ بدی نبود“
منظور از بدی چيست؟
بر طبق كتاب مقدس بدی (گناه) در قلب ما است مانند
روحيه ی نبخشیدن، غرور، تنفر  ، حسادت، خود خواهی، فكر بد، نگرانی و غيره كه از ابتدای گناه آدم و حوا در وجود ما باقی است.

وقتی با دوستان غير مسيحی خود در مورد گناه صحبت می كنم و می گويم كه بر طبق كتاب مقدس همه ی ما گناه كاريم، با نگاهی غضبناک می گويند”

مگر من چه گناهی كرده ام؟ من گناه كار نيستم!“
اما از ديد كتاب مقدس تعريف گناه با آن چه كه به ما در مورد گناه آموخته اند بسيار تفاوت دارد.
بگذاريد اين مسئله را آن گونه بررسی كنيم كه عيسی برای شاگردان خود توضيح می داد.
در انجيل مشاهده می كنيم كه عيسی برای شرح مسائل پيچيده روحانی از يک تصوير ساده استفاده می كرد تا برای شنونده قابل درک گردد.

اما اجازه بدهيد از يک مثل امروزه كامپيوتری استفاده بكنيم.

( البته بايد در نظر گرفت كه هر مثلی برای تشبيه مسائل پيچيده روحانی ضعف هايی دارد اما تا اندازه ای كه به درك بيشتر حقيقت كمک كند كافی است.)وقتی گناه وارد فكر بشر شد مانند ويروسی كه وارد برنامه ريزی يک كامپيوتر

می شود سيستم فكری را بهم زد.

بعد از آن افكار ناپاک مانند غرور، حسادت، تنفر و غيره جانشين سيستم فكری بی عيبی كه خدا‌ آفريده بود شد و اين ويروس نسل به نسل سرايت می كند.

كتاب مقدس می فرمايد كه : ” همه گناه كرده اند“ پس اگر بگوييم كه گناه نكرده ايم دروغ گو هستيم!

مي دانيم كه ريشه ی هر عملي در افكار ما هست و طرز فكر ما هميشه طرز برخورد ما را معين می كند.

بطور مثال قتل از خشم سرچشمه می گيرد، پس همان طور كه كتاب مقدس می گويد گناه اول در افكار ما بوجود مي آيد.

عيسی به اشخاصی كه خود را روحانی و مذهبی می شمردند چنين گفت:

” شما بيرون پياله را پاک می كنيد در حالی كه درون آن از ظلم پر است ، اول درون پياله را پاک كن كه در آن صورت بيرون آن هم پاک خواهد شد“.

آنان فكر می كردند كه با انجام كارهای مذهبی می توانند بخشش خدا را بخرند . برخی ديگر از مردم تصور می كنند كه خداوند كارهای نيک ما را در ترازو با كارهای بد مقايسه می كند و طبق آن ما به بهشت يا جهنم می رويم.

اما بر طبق كتاب مقدس اعمال نيک وظيفه ماست.

پس بياييد خود را فريب ندهيم و گمان نبريم كه با انجام تشريفات مذهبی يا اعمال نيک می توانيم درون كاسه را تميز كنيم يا بخشش و مهر خداوند را بخريم.

خداوند می خواهد كه ما درون را تميز كنيم.

حال سوال اين است كه چگونه می توان درون را پاكيزه كرد؟ در كتاب مقدس ما انسان ها به عنوان مريض هايی كه احتياج به پزشک دارند معرفی شده ايم .

اول بايد آن ويروس را از بين برد.

اين كاری است كه عيسی مسيح انجام می دهد.

عيسی مسيح آن طبيبی است كه قلب ما را جراحی می كند.

با قبول كردن اين حقيقت كه من به طبيب احتياج دارم و عيسی آن طبيب ماهر است، به او اين اجازه را بدهيد كه به شما تولدی تازه ببخشد.

طبق كتاب مقدس اين تولد جديد روح ما است و اكنون روح القدس در ما حلول

می كند و ما را هدايت می كند و همه چيز را به ما خواهد آموخت در كتاب مقدس

می خوانيم ” كسی كه با مسيح متحد است حياتی تازه دارد هر آن چه كهنه بود در گذشت، اكنون زندگی نو آغاز شده است.“

” اينک روح خدا به انسان زندگی حقيقی می بخشد“ اگر به او اجازه بدهيد كه وارد قلب شما بشود او اين كار را برای شما انجام خواهد داد.

عيسی مسيح ميگويد: ” من پشت در ايستاده در را می كوبم اگر كسی صدای مرا بشنود و در را باز كند وارد می شوم .“

چون خدا محبت است هرگز بدون اجازه وارد نمی شود اما شيطان در را می شكند و بزور وارد می شود، توجه كنيد كه طبق كتاب مقدس هيچكس مسيحی به دنيا نمی آيد ، بلكه هر كس در هر سنی بايد با علاقه ی خود مسيح را انتخاب بكند.

پس از تولد تازه ، با مطالعه كتاب مقدس به مرور زمان حقيقت را جایگزين دروغهايی كه در افكار ما هستند می كنيم.

به عبارت ديگر سيستم برنامه ريزی فكری خود را عوض می كنيم.

بطور مثال فكر ما می گويد حق خود را بگير و بدی را با بدی تلافی كن

اما حقيقت می گويد ببخشش!  كلام خداوند مانند آيينه حقيقت بما كمک می كند كه فكر اشتباه را تشخيص بدهيم.

اعتراف كردن به گناه نوعی آگاه شدن از ضعفهای خويش است.

ديگر اين كه در آزمايشهای زندگی درسهای گرانبهايی از خداوند ياد می گيريم . درسهايی مانند صبر و شكيبايی كه بدون داشتن بعضی تجربيات در زندگی بدست نمی آيد.

البته در اين آزمايش ها اگر از طرز برخورد صحيح كه از حقيقت كلام خداوند سرچشمه می گيرد استفاده نكنيد.

ممكن است بجای پيروز شدن بر حوادث، قربانی آن بشويد.

من در تصادف اتومبيلی كه منجر به فلج بدن من شد اين را تجربه كردم.

با كمک روح القدس دل و ذهن ما نو می شود و شخصيت تازه ای كه در نيكی و پاكی به مسيح شباهت دارد به خود می پوشانيم و آن موقع است كه می توانيم آزادانه: بجای نگرانی و غصه ی آرامش بجای ترس ايمان و توكل به خدا بجای حسادت شادی برای ديگران بجای بدگمانی اعتماد بجای شكايت شكرگزاری بجای كينه محبت و بخشش بجای طمع قناعت بجای غيبت تشويق ديگران بجای خشم بردباری و ملايمت و بجای غرور فروتنی و از خود گذشتگی داشته باشيم.

در خاتمه بر طبق كتاب مقدس بخاطر گناه همه ما محكوم به مرگ و جدايی ابدی از خداوند هستيم اما مژده انجيل اين است كه ”برای كسانی كه با مسيح متحد هستند ديگر هيچ محكوميتی وجود ندارد“ .

زيرا مسيح (خداوند در جسم) جزای گناهان ما را پرداخته است.

دقت كنيد كه كتاب مقدس نمی گويد كه انسان خدا شد بلكه خود خداوند بخاطر محبتش به انسان با فروتنی كامل لباس جسم پوشيد و در ميان ما آمد.

او آمد تا ما با شخصيت الهی او آشنا بشويم.

(بعضی اشخاص گمان می كنند كه لقب پسر خدا به منظور فرزند خداست اما در تورات لقب پسر خدا به معنی خداوند در جسم است.)

اگر به اجازه بدهيم او ما را از گناه پاک خواهد كرد و حكم مرگ ما را لغو می كند زيرا خود خداوند جزای گناهان ما را پرداخته تا عدالت اجرا شود و ما بتوانيم ابديت را در حضور او بگذرانيم. اين است عمق محبت خداوند.

حقيقتآ چنين خدايی قابل ستايش است! عيسی می گويد : ای تشنگان بياييد آب حيات را بپذيريد اين بخششی است رايگان برای هر كس كه طالب آن است.

انجيل را بخوانيد و به جستجوی حقيقت برويد، به كليسا برويد و به دنبال جواب سوالهای خود باشيد.

حقيقت از سوال نمی ترسد، خداوند بهشت را دو دستی به شما تقديم می كند و تنها كاری كه شما بايد بكنيد اين است كه آن هديه را قبول كنيد.

اگر حاضريد اين هديه را قبول كنيد با قلب خود به مسيح روی بياوريد: ای خداوند می دانم كه گناهكارم، قبول ميكنم كه عيسي روی صليب بخاطر گناهان من كشته شد و پس از مرگ زنده شد و خداوندی خود را ثابت كرد.

من مسيح را به عنوان نجات دهنده خود قبول می دهم، اگر با آهنگ آن زيبای آن آشنايی داريد با صدای بلند آن را بخوانيد.

اكنون عيسی آمده تا تبديل كند قلب و روح مرده ات را او احيا كند، او احيا كند كار او تبديل است از موت به حيات از ملكوت ظلمت به ملكوت حيات آمين عيسی بر روي صليب فرياد زد ” اي پدر ، اينان را ببخش زيرا نميدانند چه ميكنند“.

واي!!! چه قدرتي در يك شخص ميتواند باعث شود كه داراي چنين بخششي باشد؟ كتاب مقدس ميفرمايد ”در او هيچ بدي نبود“ منظور از بدي چيست؟ بر طبق كتاب مقدس بدي (گناه) در قلب ما است مانند روحيه نا بخشش ، غرور ، تنفر ، حسادت، خودخواهي ، فكر بد، نگراني و غيره كه از ابتداي گناه آدم و حوا در وجود ما باقي است. وقتي با دوستان غير مسيحي خود در مورد گناه صحبت ميكنم و ميگويم كه بر طبق كتاب مقدس همه ما گناهكاريم، با نگاهي غضبناك ميگويند”مگر من چه گناهي كرده ام؟ من گناهكار نيستم!“ اما از ديد كتاب مقدس تعريف گناه با آنچه كه به ما در مورد گناه آموخته اند بسيار تفاوت دارد.

بگذاريد اين مسئله را آنطور بررسي كنيم كه عيسي براي شاگردان خود توضيح ميداد. در انجيل مشاهده ميكنيم كه عيسي براي شرح مسائل پيچيده روحاني از يك تصوير ساده استفاده ميكرد تا براي شنونده قابل درك گردد. البته عيسي از طبيعت براي بوجود آورده اين تصاوير استفاده ميكرد چون درك قوانين آن شامل گذشت زمان نميشود.

اما اجازه بدهيد از يك مثل امروزه كامپيوتري استفاده بكنيم.( البته بايد در نظر گرفت كه هر مثلي براي تشبيه مسائل پيچيده روحاني ضعفهايي دارد اما تا اندازه اي كه به درك بيشتر حقيقت كمك كند كافي است.) وقتي گناه وارد فكر بشر شد مانند ويروسي كه وارد برنامه ريزي يك كامپيوتر ميشود سيستم فكري را بهم زد. بعد از آن افكار ناپاك مانند غرور ، حسادت ، تنفر و غيره جانشين سيستم فكري بي عيبي كه خدا‌ آفريده بود شد و اين ويروس نسل به نسل سرايت ميكند.كتاب مقدس ميفرمايد كه : ” همه گناه كرده اند“ پس اگر بگوييم كه گناه نكرده ايم دروغگو هستيم! ميدانيم كه ريشه هر عملي در افكار ما هست و طرز فكر ما هميشه طرز برخورد ما را معين ميكند.

بطور مثال قتل از خشم سرچشمه ميگيرد ، پس همانطور كه كتاب مقدس ميگويد گناه اول در افكار ما بوجود مي آيد. عيسي به اشخاصي كه خود را روحاني و مذهبي مي شمردند چنين گفت : ” شما بيرون پياله را پاك ميكنيد در حاليكه درون آن از ظلم پر است ، اول درون پياله را پاك كن كه در آن صورت بيرون آن هم پاك خواهد شد“. آنان فكر ميكردند كه با انجام كارهاي مذهبي ميتوانند بخشش خدا را بخرند .

برخي ديگر از مردم تصور ميكنند كه خداوند كارهاي نيك ما را در ترازو با كارهاي بد مقايسه ميكند و طبق آن ما به بهشت يا جهنم ميرويم. اما بر طبق كتاب مقدس اعمال نيك وظيفه ماست. پس بياييد خود را فريب ندهيم و گمان نبريم كه با انجام تشريفات مذهبي يا اعمال نيك ميتوانيم درون كاسه را تميز كنيم يا بخشش و مهر خداوند را بخريم. خداوند ميخواهد كه ما درون را تميز كنيم .

حال سوال اين است كه چگونه ميتوان درون را پاكيزه كرد؟ در كتاب مقدس ما انسانها به عنوان مريضهايي كه احتياج به طبيب دارند معرفي شده ايم . اول بايد آن ويروس را از بين برد. اين كاري است كه عيسي مسيح انجام ميدهد. عيسي مسيح آن طبيبي است كه قلب ما را جراحي ميكند. با قبول كردن اين حقيقت كه من به طبيب احتياج دارم و عيسي آن طبيب ماهر است ، به او اين اجازه را بدهيد كه به شما تولدي تازه ببخشد.

طبق كتاب مقدس اين تولد جديد روح ما است و اكنون روح القدس در ما حلول ميكند و ما را هدايت ميكند و همه چيز را به ما خواهد آموخت در كتاب مقدس مي خوانيم ” كسي كه با مسيح متحد است حياتي تازه دارد هر آنچه كهنه بود در گذشت ، اكنون زندگي نو آغاز شده است.“ ” اينك روح خدا به انسان زندگي حقيقي ميبخشد“ اگر به او اجازه بدهيد كه وارد قلب شما بشود او اين كار را براي شما انجام خواهد داد.

عيسي مسيح ميگويد: ” من پشت در ايستاده در را ميكوبم اگر كسي صداي مرا بشنود و در را باز كند وارد ميشوم .“ چون خدا محبت است هرگز بدون اجازه وارد نميشود اما شيطان در را ميشكند و بزور وارد ميشود. توجه كنيد كه طبق كتاب مقدس هيچكس مسيحي بدنيا نميايد ، بلكه هر كس در هر سني بايد شخصا مسيح را انتخاب بكند. پس از تولد تازه ، با مطالعه كتاب مقدس به مرور زمان حقيقت را جايگزين دروغهايي كه در افكار ما هستند ميكنيم.

به عبارت ديگر سيستم برنامه ريزي فكري خود را عوض ميكنيم. بطور مثال فكر غاط ميگويد حق خود را بگير و بدي را با بدي تلافي كن اما حقيقت ميگويد بخشش . كلام خداوند مانند آيينه حقيقت بما كمك ميكند كه فكر غلط را تشخيص بدهيم .اعتراف كردن به گناه نوعي آگاه شدن از ضعفهاي خويش است. ديگر اينكه در آزمايشهاي زندگي درسهاي گرانبهايي از خداوند ياد ميگيريم . درسهايي مانند صبر و شكيبايي كه بدون داشتن بعضي تجربيات در زندگي بدست نميايد.

البته در اين آزمايشات اگر از طرز برخورد صحيح كه از حقيقت كلام خداوند سرچشمه ميگيرد استفاده نكنيد. ممكن است بجاي پيروز شدن بر حوادث ، قرباني آن بشويد. من در تصادف اتومبيلي كه منجر به فلج بدن من شد اين را تجربه كردم.

با كمك روح القدس دل و ذهن ما نو ميشود و شخصيت تازه اي كه در نيكي و پاكي به مسيح شباهت دارد به خود ميپوشانيم و آنموقع است كه ميتوانيم آزادانه : بجاي نگراني و غصه آرامش بجاي ترس ايمان و توكل به خدا بجاي حسادت شادي براي ديگران بجاي بدگماني اعتماد بجاي شكايت شكرگزاري بجاي كينه محبت و بخشش بجاي طمع قناعت بجاي غيبت تشويق ديگران بجاي خشم بردباري و ملايمت و بجاي غرور فروتني و از خود گذشتگي داشته باشيم.

در خاتمه بر طبق كتاب مقدس بخاطر گناه همه ما محكوم به مرگ و جدايي ابدي از خداوند هستيم اما مژده انجيل اين است كه ”براي كساني كه با مسيح متحد هستند ديگر هيچ محكوميتي وجود ندارد“ . زيرا مسيح (خداوند در چسم) جزاي گناهان ما را پرداخته است. دقت كنيد كه كتاب مقدس نميگويد كه انسان خدا شد بلكه خود خداوند بخاطر محبتش به انسان با فروتني كامل لباس جسم پوشيد و در ميان ما آمد.

او آمد تا ما با شخصيت الهي او آشنا بشويم. (بعضي اشخاص گمان ميكنند كه لقب پسر خدا به منظور فرزند خداست اما در تورات لقب پسر خدا به معني خداوند در جسم است.) اگر به اجازه بدهيم او ما را از گناه پاك خواهد كرد و حكم مرگ ما را لغو ميكند زيرا خود خداوند جزاي گناهان ما را پرداخته تا عدالت اجرا شود و ما بتوانيم ابديت را در حضور او بگذرانيم.

اين است عمق محبت خداوند . حقيقتا چنين خدايي قابل ستايش است! عيسي ميگويد : اي تشنگان بياييد آب حيات را بپذيريد اين بخششي است رايگان براي هر كس كه طالب آن است. انجيل را بخوانيد و به جستجوي حقيقت برويد. به كليسا برويد و به دنبال جواب سوالهاي خود باشيد. حقيقت از سوال نميترسد. خداوند بهشت را دو دستي به شما تقديم ميكند و تنها كاري كه شما بايد بكنيد اين است كه آن هديه را قبول كنيد.

اگر حاضريد اين هديه را قبول كنيد با قلب خود به مسيح روي بياوريد :اي خداوند ميدانم كه گناهكارم ،قبول ميكنم كه عيسي روي صليب بخاطر گناهان من كشته شد و پس از مرگ زنده شد و خداوندي خود را ثابت كرد. من مسيح را به عنوان نجات دهنده خود قبول ميدهم . اگر با آهنگ آن زيباي آن آشنايي داريد با صداي بلند آن را بخوانيد. كنون عيسي آمده تا تبديل كند قلب و روح مرده ات را او احيا كند او احيا كند كار او تبديل است از موت به حيات از ملكوت ظلمت به ملكوت حيات آمين‎

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.