christ-message

Message of Christ

8th May 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 47,633 پیام مسیح – Message of Christ خوشا بحال کسانی که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

believe

Why We Believe

4th May 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 8,349 ما انسانها چرا ایمان میاوریم – Why We Believe انسان از اول افرینش به جهت این که گناه کار شد و نسبت به خداوند عصیان ورزید باید

christ-bw

Bible Studies

2nd May 2015 Javad Taghipour 2

Post Views: 15,268 حیات جاودان در مسیح – Bible Studies عيسی بر روی صليب فرياد زد ” خدایا ، اينان را ببخش زيرا نمی دانند چه می كنند“. وای!!!  چه

ascention-of-christ

Ascension of Christ

23rd January 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 1,587 عروج مسیح عیسی مسیح پس از ظهور خود به شاگردان به دلایل بسیار زنده شدن و درباره پادشاهینمود خویش را ثابت نمود،خدا با مسیح سخن می گفت و شاگردان