christ-message

Message of Christ

8th May 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 47,635 پیام مسیح – Message of Christ خوشا بحال کسانی که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

christ-bw

Bible Studies

2nd May 2015 Javad Taghipour 2

Post Views: 15,270 حیات جاودان در مسیح – Bible Studies عيسی بر روی صليب فرياد زد ” خدایا ، اينان را ببخش زيرا نمی دانند چه می كنند“. وای!!!  چه

ascention-of-christ

Ascension of Christ

23rd January 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 1,587 عروج مسیح عیسی مسیح پس از ظهور خود به شاگردان به دلایل بسیار زنده شدن و درباره پادشاهینمود خویش را ثابت نمود،خدا با مسیح سخن می گفت و شاگردان