Message of Christ

christ-message

پیام مسیح – Message of Christ

خوشا بحال کسانی که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

 

خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت.خوشا بحال  گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد.خوشا بحال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید.

 خوشا بحال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. 

خوشا بحال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد.

 

خوشا بحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا از برکات  ملکوت آسمان  بهره مند خواهند شد.هر گاه بخاطر من شما را ناسزا گفته شاد باشید، زیرا در آسمان

پاداشی بزرگ  در انتظار شماست.پس نور خود را پنهان نسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانی تان را تمجید نمایند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.