Why We Believe

believe

ما انسانها چرا ایمان میاوریم – Why We Believe

انسان از اول افرینش به جهت این که گناه کار شد و نسبت به خداوند عصیان ورزید باید از اعمال خود پشیمان باشد وبه درگاه خداوند توبه کرده و از خداوند بخشش بخواهدوبه این بخشش امیدوار باشد زیرا خداوند از محبت خودش ما را بخشیده وامید  این بخشندگی را به ما داده چه کسی به این محبت بی کران امیدواراست انسان با ایمان که باور دارد خداوند از محبت ایمان داران را از سقوط و لغزش حفظ کرده و     می بخشد.

پس ما ایمان داران دلسرد نمی شویم و از سروران روحانی خود کمک گرفته هر بیشتر ایمان خود به محبت خداوند افزایش داده و برای زنگی بهتر تلاش می کنیم ایمان برای ادامه رشد روحانی ما از راه دعا توکل امکان پذیر است.

دعا اولین قدم در راه ایمان داری است به نظر من ایمان به خداوند ایمان به محبت
اوست برای ما انسان ها و نوید زندگی بهتر و کمک به یک دیگردر راه آمرزش    گناهان چون این سرورمان عیسی مسیح بود که با خون خود بر صلیب جان خود را    داد که گناهان ما بخشیده شود با ایمان به سرورمان عیسی مسیح است که از محبت خداوند ما بخشیده خواهیم شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.