christ-bw

Bible Studies

2nd May 2015 Javad Taghipour 2

Post Views: 15,270 حیات جاودان در مسیح – Bible Studies عيسی بر روی صليب فرياد زد ” خدایا ، اينان را ببخش زيرا نمی دانند چه می كنند“. وای!!!  چه

ascention-of-christ

Ascension of Christ

23rd January 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 1,587 عروج مسیح عیسی مسیح پس از ظهور خود به شاگردان به دلایل بسیار زنده شدن و درباره پادشاهینمود خویش را ثابت نمود،خدا با مسیح سخن می گفت و شاگردان