christ-message

Message of Christ

8th May 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 47,635 پیام مسیح – Message of Christ خوشا بحال کسانی که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

jesus_film_1979

Jesus Movie In Farsi

22nd January 2015 Javad Taghipour 2

Post Views: 3,349   و ما را مامور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهيم بدين که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد و