نه به جمهوری اسلامی ایران

لعنت بر تروریست هایی که جان مال و ناموس مردمان ایران زمین را به تاراج برده و طناب اسلام را بر گردنمان آویخته و همچو زالو خون پاک آریایی پا را میمکند باشد که مسیح موعود با ضهورش شر این بی دین ها را از سرمان کم کند .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.