christ-message

Message of Christ

8th May 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 47,632 پیام مسیح – Message of Christ خوشا بحال کسانی که نیاز خود را به خدا احساس می کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.

believe

Why We Believe

4th May 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 8,347 ما انسانها چرا ایمان میاوریم – Why We Believe انسان از اول افرینش به جهت این که گناه کار شد و نسبت به خداوند عصیان ورزید باید

christ-bw

Bible Studies

2nd May 2015 Javad Taghipour 2

Post Views: 15,265 حیات جاودان در مسیح – Bible Studies عيسی بر روی صليب فرياد زد ” خدایا ، اينان را ببخش زيرا نمی دانند چه می كنند“. وای!!!  چه

LastSupper

The Last Supper

4th February 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 27,086   68. The Last Supper (Luke 22:7-23) Matthew 26:17-30 On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples came to Jesus and asked, “Where

ascention-of-christ

Ascension of Christ

23rd January 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 1,582 عروج مسیح عیسی مسیح پس از ظهور خود به شاگردان به دلایل بسیار زنده شدن و درباره پادشاهینمود خویش را ثابت نمود،خدا با مسیح سخن می گفت و شاگردان

jesus_film_1979

Jesus Movie In Farsi

22nd January 2015 Javad Taghipour 2

Post Views: 3,343   و ما را مامور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهيم بدين که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد و