ascention-of-christ

Ascension of Christ

23rd January 2015 Javad Taghipour 0

Post Views: 1,529 عروج مسیح عیسی مسیح پس از ظهور خود به شاگردان به دلایل بسیار زنده شدن و درباره پادشاهینمود خویش را ثابت نمود،خدا با مسیح سخن می گفت و شاگردان

jesus_film_1979

Jesus Movie In Farsi

22nd January 2015 Javad Taghipour 2

Post Views: 3,329   و ما را مامور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهيم بدين که خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد و